You are currently viewing Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο του Κοινωφελούς Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο του Κοινωφελούς Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Το Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι αναμένεται προσεχώς η ανακοίνωση έναρξης της Δράσης Κατάρτισης στο πλαίσιο του Κοινωφελούς Προγράμματος της ΔΥΠΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning):

– Δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό 20% τουλάχιστον

– Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό έως 80%

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

7. Γραμματειακή υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

11. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher), που αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης – μέλη του Μητρώου Παρόχων.

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης, να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης από τον οποίο επιθυμεί να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να συνάψει τη σχετική σύμβαση. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής να επιλέξει Πάροχο κατάρτισης για να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον Πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  • Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα α) ότι ο ωφελούμενος απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης, η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της απασχόλησης και β) ότι έχει καταχωρηθεί το απογραφικό δελτίο εισόδου του ωφελούμενου στο ΠΣ VOUCHER με αναφορά του αντίστοιχου (id) του απογραφικού του δελτίου
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.
  • Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

ΠΟΙΝΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων ΔΥΠΑ και η επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

β. Εάν ο ωφελούμενος απωλέσει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη δράση (εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις πιστοποίησης)

γ. εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών

δ. εάν ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως επιτυχίας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7 της παρούσας

ε. εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση.

Για την παροχή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με τη δράση Κατάρτισης του Προγράμματος, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και την Πιστοποίηση καθώς και για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απευθυνθούν άμεσα στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, για την έγκαιρη συμμετοχή τους, Σαλαμίνος 20, καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00, στο τηλ: 2132006489 και στο e- mail: info@apasxolisiasp.gr

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ.
*ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.