Τι είναι το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου

Tο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπρόπυργου ιδρύθηκε το 2016 και απώτερος στόχος του είναι η διασύνδεση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με τα προσόντα και τις δεξιότητες των ανέργων της περιοχής.

Το Γραφείο ασχολείται τόσο με την σύνδεση των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και της προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, όσο και με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

H βασική λειτουργία του γραφείου είναι η δημιουργία μίας μεγάλης και εξειδικευμένης βάσης δεδομένων όπου εκεί θα καταγράφονται τόσο τα βιογραφικά σημειώματα των ανέργων, όσο και τα στοιχεία των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη σύζευξη θέσεων εργασίας – αναγκών των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων. Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και η τροφοδότηση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Σκοπός:

▫Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

▫Άρση του επαγγελματικού αποκλεισμού

▫Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλους στην αγορά εργασίας

Απευθύνεται σε:

 1. Νέους άνεργους
 2. Μετανάστες
 3. Μακροχρόνια άνεργους
 4. Άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, ηλικίας 16-66 ετών

Το Γραφείο λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τις επιχειρήσεις, όπου αυτές κρίνουν απαραίτητο και αναγκαίο σύμφωνα με την πολιτική τους:

Δράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε Ανέργους – Δυνητικά Εργαζόμενους

 1. Πληροφόρηση των ανέργων για τις θέσεις απασχόλησης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 2. Ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ανέργων στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου
 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη/ ενίσχυση των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων ανέργων (πχ σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη, κ.α.)
 4. Προώθηση της συνεργασίας, δικτύωσης και διασύνδεσης με άλλα ιδρύματα, οργανισμούς και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
 5. Προώθηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στις υπηρεσίες του Δήμου Ασπροπύργου για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 6. Σχεδιασμό, οργάνωση και υποστήριξη δράσεων και εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο

Οι Δράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε ανέργους είναι οι εξής:

 1. ✔ Καταχώρηση του βιογραφικού τους σημειώματος στην βάση δεδομένων και αποστολή του στις σχετικές
 2. ✔ Ενημέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως θέσεις εργασίας όπως: προσφερόμενες θέσεις εργασίας από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Επιδότουμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους τελειόφοιτούς ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών
 3. ✔ Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των ανέργων της περιοχής και προώθηση σε δράσεις και ενέργειες που θα έχουν στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
 4. ✔  Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της ανεργίας στο Δήμο Ασπροπύργου σε συνεργασία με ανάλογους φορείς
 5. ✔  Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία ωφελούμενων ανέργων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης
 6. ✔  Συλλογή στοιχείων για εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων
 7. ✔  Συνεδρίες και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των ανέργων
 8. ✔  Σχεδιασμός και προγραμματισμός απαιτούμενων δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης
 9. ✔  Διαμεσολάβηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση μερικής ή πλήρους απασχόλησης

Δράσεις του Γραφείου που Απευθύνονται στις Επιχειρήσεις

Οι Δράσεις του Γραφείου Απασχόλησης που απευθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

 1. ✔ Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας
 2. ✔ Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο Δήμο Ασπροπύργου, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς
 3. ✔ Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία ωφελούμενων επιχειρήσεων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης
 4. ✔ Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στις δράσεις
 5. ✔ Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ
 6. ✔ Υποστήριξη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του Γραφείου
 7. ✔ Περιοδικές συναντήσεις ενημέρωσης για τις ανάγκες εργασίας τοπικά και προώθηση πρωτοβουλιών για την κάλυψη των αναγκών
 8. ✔ Συνεργασία για τη σύνδεση της δράσης του «Γραφείου» με την τοπική δραστηριότητα
 9. ✔ Θεσμός ηθικής επιβράβευσης των ατόμων/ φορέων – Κίνητρο για τη συμβολή στην πραγματοποίηση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης και απασχόλησης
 10. ✔ Συλλογή στοιχείων για εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων
 11. ✔ Προώθηση των ανέργων σε ενδεχόμενες θέσεις εργασίας

Δράσεις του Γραφείου που Απευθύνονται στο Ευρύ Κοινό

Οι Δράσεις του Γραφείου Απασχόλησης που απευθύνονται στo Eυρύ Κοινό περιλαμβάνουν:

 1. Συστηματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη δραστηριότητα του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης»
 2. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης
 3. Περιοδικές εκδόσεις για τα αποτελέσματα των τοπικών δράσεων για την απασχόληση για τρέχουσα κατάσταση της ανεργίας στον Ασπρόπυργο
 4. Διανομή τοπικά εκδόσεων για τη δράση του Γραφείου
 5. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου
 6. Προβολή των δραστηριοτήτων του Γραφείου μέσω της Ιστοσελίδας

Σχέδιο «Ανάπτυξη για όλους»

Σκοπός:

«Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου μέσω της βελτίωσης και της αύξησης της απασχόλησης των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και εμφανίζουν σωρευτικά προβλήματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης»

Αντικειμενικοί στόχοι:

 • Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Η πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας μόνιμων εξατομικευμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας
 • Η υποστήριξη της αυξανόμενης απασχόλησης των γυναικών
 • Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η ενεργοποίηση των μέχρι σήμερα οικονομικά αδρανών πληθυσμιακών ομάδων
 • Η εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου στήριξης της απασχόλησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση